• Advokatfirmaet Komplext
 • Advokatfirmaet Komplext Kristian
 • Advokatfirmaet Komplext
 • Advokatfirmaet Komplext
 • Advokatfirmaet Komplext
 • Advokatfirmaet Komplext
 • Advokatfirmaet Komplext
 • Advokatfirmaet Komplext Nadja
 • Advokatfirmaet Komplext
 • Advokatfirmaet Komplext Jane
 • Advokatfirmaet Komplext Christian
 • Advokatfirmaet Komplext

Tvangsanbringelser

Tvangsanbringelse af et barn er den mest indgribende foranstaltning, kommunen kan gøre brug af. Da der ligger stor kompleksitet i en Tvangsfjernelse, er det vigtigt, at sagen bliver ordentligt belyst og gennemgået professionelt af en advokat.

Står du eller I som forældre i den situation, at kommunen har indstillet jeres barns sag til en tvangsfjernelse, skal kommunen tilbyde forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand under sagen.


At få en advokat på sagen er med til at garantere jeres rettigheder samt sikre jer den rigtige hjælp.

Parter i sagen

 • Indehaveren af forældremyndigheden
 • Den unge over 12 år eller
 • Den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, som afgørelsen om samvær eller kontakt vedrører.

At være part i sagen vedrørende en tvangsanbringelse, betyder at du har ret til:

 • At have din egen advokat med til mødet
 • At have en bisidder med til mødet (familiemedlem eller ven mv.)
 • At udtale sig overfor børn og unge-udvalget, inden der træffes afgørelse i sagen.

Børn og unge- udvalget

Før der træffes afgørelse om anbringelse uden samtykke skal kommunen indstille sagen til børn og unge-udvalget.

Børn og unge- udvalget består af :

 • 2 medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer
 • En dommer
 • 2 pædagogiske-psykologiske sagkyndige.

Indstillingen til børn og unge-udvalget skal indeholde en børnefaglig undersøgelse samt en skriftelig redegørelse for vurderingen af, om betingelserne for den tvangsanbringelsen er opfyldt. Indstillingen skal også indbefatte en handleplan for anbringelsen. En handleplan skal betragtes som et "arbejdsredskab" hvori de overordnede formål med anbringelse fremgår, anbringelsens forventede varighed samt den indsats, det vurderes nødvendigt for at opnå målet med anbringelsen.

Indstillingen skal ligeledes indeholde et referat af børnesamtalen med barnet eller den unge inden den påtænkte anbringelse, som tilkendegiver barnet eller den unges holdning til anbringelsen.

Afgørelse truffet af børn og unge-udvalget kan indbringes for ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Betingelser for tvangsanbringelse/tvangsfjernelse

Anbringelse uden samtykke kan kun effektueres, hvis der er tale om åbenbar risiko for, at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af omsorgssvigt af forskellig karakter.

 1. Forældrene ikke formår at drage tilstrækkelig omsorg for, eller sikre behandling af barnet eller den ung
 2. Forældrene udsætter barnet eller den unge for vold eller andre alvorlige overgreb
 3. Barnet eller den unge udviser misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder
 4. Barnet eller den unge har adfærds- eller tilpasningsproblemer

Begrundet formodning

En begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet betyder ikke, at det er en betingelse, at kommunen først har afprøvet alternative eller mindre indgribende
foranstaltninger.

En begrundet formodning vil f.eks. kunne foreligge, hvis det ud fra de foreliggende oplysninger og materiale må forudses, at forebyggende foranstaltninger i hjemmet ikke vil være tilstrækkelige til at sikre barnets eller den unges trivsel og udvikling.

Det er afgørende, om en tvangsanbringelse vil være mest formålstjenligt set i forhold til barnets eller den unges behov.

Børnefaglig undersøgelse

Der skal foreligge en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens § 50 i sagen som omfatter og beskriver barnets eller den unges følgende forhold:

 1. Udvikling og adfærd
 2. Familieforhold
 3. Skoleforhold
 4. Sundhedsforhold
 5. Fritidsforhold og venskaber
 6. Andre relevante forhold

Derudover er det vigtigt, at kommunen har afsøgt andre og mindre indgribende foranstaltninger inden der indstilles til anbringelse uden samtykke – det er dog ikke en betingelse jf. punktet "Begrundet formodning."

Mindre indgribende foranstaltninger kan være støtte til barnet og familien i hjemmet eller familiebehandling,aflastning mv. Der henvises til Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 1-9

Børnesamtale

Som udgangspunkt skal der være gennemført en samtale med barnet eller en ung, før der træffes afgørelse om anbringelse uden samtykke. Samtalen kan undlades, hvis det vurderes at barnets modenhed, eller sagens karakter taler imod for at gennemføre samtalen med barnet eller den unge. Såfremt at samtalen med barnet/ den unge undlades, skal kommunen på anden vis forsøge at afdække barnets eller den unges holdning – evt. vha. af samtaler med barnets eller den unges netværk.

Kontakt

Kontakt Kristian Regnar Pedersen fra KOMPLEXT advokater, såfremt du eller I som forældre står i den situation, at jeres barn skal anbringes uden samtykke. – Vi står gerne til rådighed for en uforpligtende telefonisk drøftelse af sagen.

Kontakt Kristian Regnar Nielsen for spørgsmål vedrørende tvangsanbringelser

Kontakt os
 
KOMPLEXT Advokater P/S
 
Gabels Torv 5
9000 Aalborg


(+45) 78 77 78 00

info@komplext.dk
Fill out my online form.
×
Cookie politik
OBS ! Vores hjemmeside bruger cookies.
Vil du vide mere, klik her.